Land, used for business, in Nam DinhGiấy tờ đất : PDF
Bất động sản 3 - Cần bán
Khu nhà đất của công ty : ( Không còn nhu cầu sử dụng )
Đất doanh nghiệp 50 năm (Đã trả tiền thuê đất cho NN 25 năm).
Địa chỉ : (Trực Thanh – Trực Ninh – Nam Định)
Tổng diện tích đất :  14.000 m2
Tổng chiều dài tiếp súc với mặt Sông lớn (Nam Định) là :110 m.
Giá : 500.000 VND/m2 =  7 tỷ VND
Real Estate 3 - For sale
Housing area of the company: (No longer need to use)
Enterprise land for 50 years (paid rent for agricultural land for 25 years).
Address: (Truc Thanh - Truc Ninh - Nam Dinh)
Total land area: 14,000 m2
Total length of contact with the face of the Big River (Nam Dinh) is: 110 m.
Price: VND 500,000 / m2 = VND 7 billion

 
Other product
Support Online