Land, used for business, in Hai Duong.
Bất động sản 4 - Cần bán
Khu đất của công ty : ( Không còn nhu cầu sử dụng )
Đất doanh nghiệp 30 năm .
Địa chỉ :  (Nam Tân – Nam Sách – Hải Dương)
Tổng diện tích đất :  8.000 m2
Tổng chiều dài tiếp súc với mặt Sông lớn là :170 m.
Giá : 600.000 VND/m2 =  4,8 tỷ VND

Tài liệuReal Estate 4 - For sale
Land of the company: (No longer need to use)
Business land for 30 years.
Address: (Nam Tan - Nam Sach - Hai Duong)
Total land area: 8,000 m2
Total length of contact with the big river surface is: 170 m.
Price: VND 600,000 / m2 = VND 4.8 billion
Other product
Support Online