Steel Pipe Production Technology

Sản xuất ống thép đúc-Thiết bị &công nghệ của CHLBĐDây chuyền sản xuất - thiết bị đồng bộ . Cho nhà máy : Sản xuất : 
Sản phẩm : Ống thép đúc. Kích cỡ - Đường kính 90 mm đến 219 mm. 
Bao gồm : (Dây chuyền sản xuất kèm theo, quy trình công nghệ sản xuất) 
Chất lượng : Ống thép đúc. Kích cỡ - Đường kính 89 mm đến 219 mm. 
Nguyên liệu đầu vào : Thép phôi tròn 
Năng xuất : 80.000 tấn, Ống thép đúc / năm 
Thiết bị và công nghệ : CHLB - Đức 
Download file PDF ở đây 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
 
Other news
Support Online