Consulting and brokerage: Land & Real Estate (business).

Consulting and brokerage: Land & Real Estate (business).
You are a foreign enterprise, or a Vietnamese enterprise.
You have a need for land or factories in any province, above
Vietnamese territory. Please contact us immediately. We will
Advise & search for you, land plots or factories
Which you are most satisfied with its best price.

Mail : thanhnamhpvn@gmail.com
Mobile: 0903.446.210  -  Fax + 84313540396
Director: Du Kim Son 
Tư vấn và môi giới : Đất nền & Bất động sản (doanh nghiệp).
Bạn là doanh nghiệp nước ngoài ,hay là doanh nghiệp Việt Nam.
Bạn có nhu cầu về đất nền hoặc nhà xưởng ở bất kỳ tỉnh nào , trên
Lãnh thổ Việt Nam . Hãy liên lạc ngay với chúng tôi . Chúng tôi sẽ
Tư vấn & tìm kiếm cho bạn , những khu đất nền hoặc nhà xưởng
mà bạn hài lòng nhất , kèm với giá cả của nó tốt nhất.

Mail : thanhnamhpvn@gmail.com
Mobile: 0903.446.210  -  Fax + 84313540396
Director: Du Kim Son 
Other product
Support Online